Keurmerkrapportage

Keurmerk Basis GGZ 2019 - Aeffectivity therapy + coaching
 
Norm 1

De behandeling is kortdurend, gericht op de zelfredzaamheid van de cliënt en berust op een gestructureerde gezamenlijke besluitvorming

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Uw toelichtingen zijn voor alle kwalificatiecriteria als voldoende beoordeeld:

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe dat en hoe hij met een kortdurende behandeling de cliënt activeert tot en ondersteunt bij zelfredzaamheid en eigen regie, waarbij ook specifiek de rol van blended care wordt belicht.

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe dat en hoe samen beslissen tot uiting komt bij het starten, het bijstellen en het beëindigen van het behandeltraject.

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe hoe de informatie over 1) Risico’s, 2) Signalen en 3) Maatregelen voor duurzaam herstel / ter preventie van terugval beschikbaar blijft voor de cliënt, ook na het behandeltraject.

 • De GBGGZ-aanbieder geeft met de schaalscore Samen Beslissen van de CQ-index aan in welke mate cliënten die het afgelopen jaar zijn behandeld, inspraak hebben ervaren in de behandeling en kan op deze schaalscore reflecteren.

   

Norm 2

De GBGGZ-aanbieder werkt generalistisch waarbij de cliënt en diens netwerk het uitgangspunt zijn

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Uw toelichtingen zijn voor alle kwalificatiecriteria als voldoende beoordeeld:

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe hoe wordt overwogen wanneer en hoe het formele en/of informele netwerk van de cliënt in de behandeling wordt betrokken. 

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe dat en hoe GBGGZ-aanbieder de cliënt leert om binnen zijn bestaande netwerk om steun te vragen of zijn netwerk uit te breiden bij het ontbreken van een bruikbaar netwerk.

 • De GBGGZ-aanbieder geeft een voorbeeld van hoe diens generalistische benadering, parallel aan de invalshoek van de positieve gezondheid, op meerdere dimensies bijdraagt aan het welzijn en de draagkracht van de cliënt (fysiek, emotioneel, sociaal).

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe welke acties zijn uitgevoerd om consultatie en afstemming met de huisarts te borgen conform de Generieke Module Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ (LGA).

Norm 3

Zorg aan cliënten met chronische problematiek is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het verbeteren van het functioneren van de cliënt

Deze norm is voor uw organisatie niet van toepassing
Norm 4

De GBGGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt beschikbaar op de eigen website (informatie over het zorgproces en uitkomstmaten)

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Op uw website konden alle vereiste elementen worden teruggevonden:

 • Welke klachten/stoornissen/doelgroepen worden behandeld.

 • Welke interventies worden aangeboden, uitgesplitst naar klacht/stoornis/doelgroep.

 • Welke eHealth-toepassingen worden aangeboden.

 • Hoe een (blended) behandeling is opgebouwd.

 • Welke kwaliteitsstandaarden, generieke modulen en/of zorgstandaarden worden toegepast, met verwijzing naar de cliëntversies.

 • Hoe en wanneer wordt samengewerkt met partners lokaal en/of in de regio (zoals de huisarts, paramedici, wijkteams en de Gespecialiseerde GGZ).

 • Welke informatie wordt uitgewisseld met partners (zoals de huisarts, paramedici, wijkteams en Gespecialiseerde GGZ)

 • Actuele cliëntervaringen gemeten met de CQ-index (deze worden minimaal jaarlijks geactualiseerd en zijn maximaal een jaar oud) en wat deze uitkomsten in uw specifieke geval betekenen (duiding).

Norm 5

De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan transparantie over uitkomsten van zorg

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Uw toelichtingen zijn voor alle kwalificatiecriteria als voldoende beoordeeld:

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe dat en hoe :

  • de voortgang van de behandeling wordt gemeten tijdens en na de behandeling (het behandeleffect)
  • de duur van de behandeling in dagen van aanmelding tot afronding van de behandeling wordt gemeten
  • cliënten worden gestimuleerd een waardering op Zorgkaart Nederland te geven
    
 • De GBGGZ-aanbieder licht toe welke uitkomstmaten hij/zij (aanvullend) relevant vindt om in de toekomst als keuze-informatie en verwijsinformatie transparant te maken.

Informatie & Documentatie
Norm 6

De GBGGZ-aanbieder is innovatief en verbetert zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Uw toelichtingen zijn voor alle kwalificatiecriteria als voldoende beoordeeld:

 • De GBGGZ-aanbieder beschrijft minimaal één verbetering van zijn dienstverlening die gebaseerd is op inzichten uit de verzamelde en verwerkte gegevens in het afgelopen jaar.

 • De GBGGZ-aanbieder beschrijft waar speciale aandacht aan is gegeven in het afgelopen jaar, waarmee zijn innovatieve karakter wordt aangetoond.

Informatie & Documentatie
Norm 7

De GBGGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de GBGGZ

Uw organisatie voldoet aan deze norm

Uw toelichting op het kwalificatiecriterium is als voldoende beoordeeld:

 • De GBGGZ-aanbieder licht toe op welke wijze hij bijdraagt aan de ontwikkeling van de gehele GBGGZ. Voorbeelden: het geven van scholing, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, de betrokkenheid bij de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen en dergelijken.