Keurmerkrapportage

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 - PNOA Psychologisch Advies
 
Norm 1 - Kortdurend generalistisch behandelen

De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.

“We zorgen samen dat goed duidelijk is waarom u hulp vraagt en wat u wilt bereiken. U krijgt informatie over de mogelijkheden voor de behandeling en beslist samen met uw behandelaar over de invulling van het behandeltraject. Kan de behandeling (deels) online gedaan worden? En is een groepsbehandeling wellicht passend voor u? Uw behandelaar legt u duidelijk uit wat er van u wordt verwacht in de behandeling. Apps en eHealth-modules ondersteunen uw behandeling, zodat u zelf op elk moment verder kunt werken aan uw herstel.”

“We hebben vertrouwen in uw eigen kracht en willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer zelf verder kan. We bespreken met u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. We kijken regelmatig samen of u op de goede weg bent om uw doelen te halen. Zo zorgen we er samen voor dat de behandeling blijft aansluiten op uw behoefte en niet langer duurt dan nodig.”

Uw organisatie voldoet aan deze norm

U heeft laten zien dat en hoe...:

 • samen met de cliënt: de problematiek en verwachtingen van de cliënt wordt besproken, diens hulpvraag wordt geformuleerd (uitgaande van het aanpassings- en regievermogen en de veerkracht van de cliënt), wordt bepaald of de cliënt met zijn hulpvraag bij de behandelaar aan het juiste adres is en diens hulpvraag wordt omgezet naar concrete behandeldoelen.

 • de cliënt bewust wordt gemaakt van zijn eigen benodigde inzet tijdens en na de behandeling.

 • de cliënt wordt voorzien van informatie om samen te kunnen beslissen.

 • samen met de cliënt wordt besloten over:

  • de behandelmethode.

  • de behandelvorm.

  • het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken.

 • de behandelingen worden gestart met het uitgangspunt deze binnen 750 minuten (directe en indirecte tijd) af te ronden.

 • de cliënt wordt behandeld met een transdiagnostische en generalistische blik, uitgaande van diens ervaren gezondheid en functioneren.

 • de cliënt wordt ondersteund om tijdens de behandeling zelfstandig verder te werken aan zijn mentale gezondheid met behulp van apps en eHealth-modules.

 • samen met de cliënt tussentijds de vooraf afgesproken behandelmethode, behandelvorm en het start- en stopmoment van de behandeling en de planning van afspraken worden geëvalueerd.

 • samen met de cliënt tussentijds de mate waarin de behandeldoelen zijn behaald wordt geëvalueerd.

 • tijdig wordt afgesloten en afwegingen om korter te behandelen transparant worden gemaakt voor de cliënt om hierin samen te kunnen beslissen.

Informatie & Documentatie
Norm 2 - Transparant zijn, leren en verbeteren

De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.

"Wij hebben een toegankelijke website waarop u alle actuele informatie vindt die nodig is om te beslissen of u bij ons behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u ook om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer bereikbaarheid, behandelaren, behandelmethoden, eHealth en cliëntervaringen.”

“Uw behandeling start bij ons zo snel mogelijk. We gebruiken methoden waarvan is bewezen dat ze effectief zijn. Onze behandelaren zijn daarnaast opgeleid om u de behandeling te bieden die bij ú past: maatwerk. Om u de best mogelijke zorg te kunnen blijven geven zijn we altijd aan het leren en verbeteren. We luisteren goed naar hoe u onze zorg ervaart en we verzamelen gegevens over bijvoorbeeld het effect en de duur van onze behandelingen. De inzichten die we hieruit halen, gebruiken we om uw behandeling en onze dienstverlening te verbeteren.”

“Daarom vragen wij u af toe een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurt bij de start van de behandeling, aan het einde en soms ook tussendoor. We kunnen niet beloven dat alles perfect zal gaan; we beloven wel dat wanneer dat niet het geval is, we hiervan leren.”

Uw organisatie voldoet aan deze norm

U heeft laten zien dat en hoe...:

 • de wachttijd zo kort mogelijk wordt gehouden.

 • het aanbieden van groepsbehandelingen wordt overwogen en eventueel vormgegeven (kan ook d.m.v. verwijsafspraken met andere zorgaanbieders).

 • wordt geborgd dat behandelaren over specifieke vaardigheden voor kortdurend, generalistisch (be)handelen beschikken, waaronder: transdiagnostisch, oplossingsgericht behandelen, maatwerk leveren en tijdig durven loslaten.

 • transparantie op de website wordt geboden over:

  • bereikbaarheid.

  • kenmerken behandelaren/team(s).

  • opbouw kortdurende generalistische behandeling.

  • aanbod behandelmethoden.

  • aanbod en wijze van toepassing eHealth-interventies.

  • actuele cliëntervaringen met een rapportcijfer (gemeten met de CQi).

  • de duiding van cliëntervaringen.

 • wordt gereflecteerd op de onderstaande inzichten (uit bijvoorbeeld de CQi-index, het Elektronisch patiëntendossier (EPD) en de spiegelrapportage van Stichting KiBG):
  - cliëntervaringen;
  - gemiddelde behandeltijd (minuten);
  - behandeleffecten;
  - het aantal cliënten/percentage dat weer terug bij u in zorg komt binnen een jaar;
  - behandelingen die na een diagnostisch consult geen vervolg krijgen.

 • de samenwerking met doorverwijzende zorgaanbieders en overige zorgaanbieders waarmee geregeld contact is voor de zorg rondom cliënten (bijv. andere GGZ-aanbieders, bedrijfsartsen, buurtcentra, herstelacademies en wijkteams) samen met hen wordt geëvalueerd.

 • het afgelopen jaar één (of meer) verbeteringen in de dienstverlening zijn doorgevoerd op basis van (één van) bovenstaande inzichten of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.

 • voor komend jaar één (of meer) doelstellingen ter verbetering van de dienstverlening zijn geformuleerd op basis van (één van) bovenstaande inzicht(en) of bronnen, welke dit zijn en welke inzichten en bronnen hiervoor gebruikt zijn.

 • de hele organisatie wordt betrokken bij het verbeteren op basis van gegevens (n.v.t. voor eenmanspraktijken).

 • nieuwe richtlijnen en standaarden worden geïmplementeerd.

Informatie & Documentatie
Norm 3 - Kennis delen in een lerend netwerk

De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.

"We delen onze expertise actief met andere zorgaanbieders binnen en rondom de GGZ. Zo kunnen anderen leren van onze kennis en ervaringen, en wij van hen. Samen werken we op die manier aan een betere mentale zorg in heel Nederland – voor u en voor anderen.”

Uw organisatie voldoet aan deze norm

U heeft laten zien dat en hoe...:

 • wordt besloten op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen er van andere GGZ-aanbieders kan worden geleerd en welke thema’s dit komend jaar zijn.

 • wordt besloten op welke thema’s op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen er expertise met andere GGZ-aanbieders kan worden gedeeld en welke thema’s dit komend jaar zijn.

 • er kennis en ervaring op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen wordt gedeeld en opgehaald in een lerend netwerk en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling en implementatie ervan.

 • er wordt gereflecteerd op in een lerend netwerk opgehaalde kennis op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen.

 • in de afgelopen twee jaar één (of meer) vernieuwende inzichten op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen, verkregen vanuit een lerend netwerk, zijn geïmplementeerd en welke dit zijn.

Informatie & Documentatie